top of page

Ogólne warunki sprzedaży firmy R&B BUILDERS AND CONSTRUCTORS BV/SRL (dalej „Sprzedający”)

 

Artykuł 1 - Postanowienia ogólne

Przez Kupującego rozumie się osobę, która prawnie reprezentuje osobę prawną lub firmę prywatną lub Konsument-Kupujący w rozumieniu art. I.1, 2° Kodeksu Prawa Gospodarczego i która wyraża zgodę na formularz zamówienia, ofertę lub umowa o świadczenie usług Sprzedawcy.

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży towarów lub usług, w tym wszelkich usług dodatkowych. Niniejsze ogólne warunki, w przypadku braku pisemnej akceptacji, wyłączają wszelkie ogólne i szczególne warunki wydrukowane na dokumentach Kupującego lub wykonawcy.

Zamówienie stanowi umowę i wyraża nieodwołalną zgodę Kupującego.

W umowie należy określić materiał (przy użyciu elementów kodujących w karcie produktu) lub usługę (szczegóły usługi, termin, zaliczka itp.), ilości, terminy, miejsce oraz, w stosownych przypadkach, określić żądany harmonogram dostaw.

Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, Kupujący potwierdza, że otrzymał i zapoznał się z kopią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Z niniejszymi ogólnymi warunkami można zapoznać się również na stronie internetowej Sprzedawcy – https://www.rbbuilders.be/algemene-verkoopsvoorwaarden 

Jeżeli jedno z postanowień ogólnych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieobowiązujące lub nieważne, ta niemożność zastosowania lub nieważność nie wpłynie na zastosowanie lub ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków.

Unieważnienie jednego z postanowień ogólnych warunków nie wpływa na ważność pozostałej części umowy.

 

Artykuł 2 - Rozkaz

Wszystkie zamówienia są zawierane dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę

Wszelkie zmiany zamówienia Kupującego muszą być zgłoszone na piśmie i muszą być wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Sprzedawcę.

Uznaje się, że Kupujący zna właściwości, parametry techniczne itp. towaru lub usługi. Wybiera rodzaj materiału lub usługi zgodnie ze swoimi potrzebami i na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Kupujący potwierdza, że został w pełni poinformowany o właściwościach towarów i/lub usług i nie potrzebuje żadnych dodatkowych informacji.

Ceny podane w ofertach Sprzedającego zachowują ważność przez trzydzieści (30) dni od daty wyceny, o ile nie określono inaczej. Ceny podlegają rewizji. Wszelkie zmiany podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, siatki płac, cen surowców oraz cen dostawców, które nastąpiły pomiędzy zamówieniem a jego realizacją lub w trakcie realizacji zamówienia, mogą automatycznie i bez uprzedniego powiadomienia doprowadzić do korekty pierwotnie uzgodnionej ceny.

Artykuł 3 - Dostawa

Czas dostawy można zmienić w porozumieniu.

Sprzedający może, jeśli nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub przyjętej usługi lub wykonać jej w wyznaczonym terminie z powodu siły wyższej, zawiesić jej wykonanie lub rozwiązać umowę, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie._cc781905- 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Dostarczone materiały i towary, w tym te, które są wysyłane bezpłatnie, są przewożone wyłącznie na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Kupującego lub odbiorców. W przypadku utraty, opóźnienia lub kradzieży Kupujący lub odbiorca musi dochodzić swoich praw wobec firmy odpowiedzialnej za transport, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub kradzież. Towar uważa się za zatwierdzony w naszych magazynach przed wysyłką.

Na życzenie Kupującego sprzęt może zostać zainstalowany przez Sprzedawcę odpłatnie według stawek obowiązujących w chwili zawarcia umowy.

Kupujący jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko poinformować Sprzedawcę o wszystkich istotnych szczegółach (w tym o układzie pomieszczeń, godzinach otwarcia itp.) oraz zapewnić odpowiednie pomieszczenia ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami.

 

Artykuł 4 - Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące towarów i dostaw należy przesyłać listem poleconym w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania towarów i dostaw.

O ile Kupujący nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu listem poleconym w ciągu 3 dni roboczych od montażu przez Sprzedawcę, montaż uważa się za wykonany zgodnie z zamówieniem Kupującego i zgodnie z zasadami handlu.

 

Artykuł 5 - Ceny, warunki i zaległości w płatnościach

Obowiązujące ceny i stawki obowiązują w chwili zawarcia umowy, z którą Kupujący oświadcza się zapoznać i zaakceptować.

Wszystkie faktury są płatne w euro, gotówką lub zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze.

W przypadku nieopłacenia faktury w terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego wezwania do zapłaty lub odszkodowania i bez uszczerbku dla wszelkich uprawnień, do zawieszenia bieżących usług i zażądania zapłaty wszystkich należności z tytułu operacji prawa i bez żadnych innych formalności.

Każda niezapłacona w terminie faktura lub kwota zostanie podwyższona z mocy prawa i bez uprzedniego wezwania do zapłaty ustawowymi odsetkami za zwłokę w transakcjach handlowych od terminu wymagalności faktury do dnia pełnej zapłaty.

Każda kwota, która pozostaje niezapłacona w terminie, automatycznie i bez uprzedniego powiadomienia doprowadzi do wypłaty stałej rekompensaty w wysokości 15% kwoty głównej, odsetek i kosztów, przy minimalnej kwocie 150 EUR, bez uszczerbku dla jakichkolwiek kosztów prawnych .

Ponadto, w przypadku braku płatności w terminie, wszystkie niezapłacone faktury stają się natychmiast iw całości wymagalne i płatne z mocy prawa i bez wezwania do zapłaty.

Ponadto płatność faktur w żadnym wypadku nie może być uzależniona od instalacji lub ewentualnej eksploatacji niektórych urządzeń. Sprzedawca nie jest zaangażowany w żaden spór pomiędzy instalatorem a klientem lub inną stroną.

 

Artykuł 6 - Ewentualne prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli Kupującym jest Konsument-Kupujący, a umowa zostaje zawarta bez fizycznej obecności Sprzedawcy i Konsumenta-Kupującego, ten ostatni ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni zgodnie z postanowieniami art. VI. 47 Kodeksu Prawa Gospodarczego.

W takim przypadku w tym okresie nie mogą być świadczone żadne usługi. Jeżeli Konsument-Kupujący chce rozpocząć świadczenie przed upływem tego terminu, musi wyraźnie zażądać tego na piśmie od Sprzedawcy. Jeżeli Konsument-Kupujący zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia, będzie zobowiązany do odszkodowania w proporcji do tego, co zostało dostarczone przez Sprzedawcę do czasu poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawo odstąpienia. Zgodnie z artykułem VI. 51 Kodeksu Prawa Gospodarczego, kwotę oblicza się na podstawie ceny umownej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument-Kupujący może w sposób jednoznaczny wyrazić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

Artykuł 7 - Naruszenie umowy

W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia ryczałtowego odszkodowania w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia. W przypadku działania siły wyższej Konsument-Kupujący może rozwiązać umowę bez odszkodowania. 

Klauzula wzajemności w przypadku Konsumentów-Kupujących: za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, w przypadku niewykonania przez Sprzedawcę któregokolwiek zobowiązania z umowy wyrządzającego Konsumentowi-Kupującemu szkodę w celu niewykonania działalności zawodowej, Sprzedający, po otrzymaniu zawiadomienia o zwłoce, na które nie odpowiedział przez piętnaście dni, jest winien Konsumentowi-Kupującemu odszkodowanie w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia.

 

Artykuł 8 - Wyraźna klauzula wypowiedzenia

Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań, nawet drobnych (w szczególności w przypadku zwłoki w płatności) i nie naprawi tej sytuacji w ciągu 8 dni od wezwania do zapłaty, Sprzedający będzie uprawniony do zawarcia umowy lub do anulowania sprzedaży na niekorzyść Kupującego.

W takim przypadku Sprzedający może żądać stałej rekompensaty w wysokości 20% całkowitej kwoty sprzedaży.

W tym ostatnim przypadku Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu na własny koszt w ciągu 48 godzin od rozwiązania umowy.

Jeżeli Kupujący tego nie zrobi, Sprzedający ma prawo odebrać towar (lub zlecić jego odbiór) bez dalszych formalności i na koszt Kupującego.

Powyższe postanowienia pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych uprawnień Sprzedawcy oraz prawa do dochodzenia rzeczywistego odszkodowania.

 

Artykuł 9 – Zastrzeżenie tytułu

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny wraz z wszelkimi dodatkami (kosztami, odsetkami i karami). W związku z tym wyraźnie zabrania się Kupującemu sprzedawać, przekazywać, zastawiać lub ogólnie rozporządzać towarami będącymi przedmiotem umowy przed uregulowaniem rachunku.

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę, nawet przypadkową lub spowodowaną działaniem siły wyższej, sprzedanego materiału.

Kupujący zobowiązuje się do poinformowania Sprzedającego o każdym zajęciu przez osobę trzecią sprzedanego materiału, za który cena nie została w całości zapłacona.

Podobnie Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, jeżeli dostarczony i nieodpłatny materiał znajduje się w wynajmowanym przez Kupującego lokalu.

Kupujący zobowiązuje się nie zmieniać, nie usuwać ani nie zniekształcać oznaczeń, oznaczeń, numerów lub innych środków identyfikacji sprzętu, części i/lub usług.

 

Artykuł 10 - Gwarancje i odpowiedzialność

Gwarancje na materiał dostarczony przez Sprzedawcę są ograniczone do gwarancji jego dostawców.

Usługi określone w umowie są wykonywane przez Sprzedawcę jako zobowiązanie środków, co najwyżej jako zobowiązanie do zabezpieczenia, według jego wiedzy iw ramach istniejących ograniczeń technicznych.

W przypadku niewłaściwego użytkowania materiału, braku konserwacji lub upadku materiału Kupujący nie może w żaden sposób pociągnąć Sprzedawcy do odpowiedzialności za wady materiału.

 

Artykuł 11 - Własność intelektualna

Twórczość Sprzedającego (nośniki komputerowe, analizy, logotypy, oprogramowanie, narzędzia biurowe, dokumentacja itp.) jest chroniona prawem własności intelektualnej i pozostaje jego pełną własnością, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Twórczość ta może być wykorzystywana przez Kupującego wyłącznie w ramach umów zawartych na zasadzie wzajemności i wyłącznie na terytorium Belgii, o ile wyraźnie nie zezwolono na inaczej.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie będzie bezpośrednio ani pośrednio reprodukować, adaptować ani modyfikować, handlować ani dystrybuować wśród swoich pracowników lub osób trzecich żadnych nośników komputerowych, pism ani innych dostarczonych zasobów, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego .

Sprzedający oświadcza, że posiada prawa własności intelektualnej do sprzedawanych i udostępnianych Kupującemu produktów i usług lub że uzyskał od trzeciego właściciela prawo do regularnego korzystania z tych ostatnich.

 

Artykuł 12 - Spory i roszczenia

Wszelkie spory dotyczące faktur należy kierować na adres siedziby Sprzedającego w formie pisemnej listem poleconym w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania faktury (za dowód przyjmuje się datę stempla pocztowego), pod rygorem niedopuszczalności.

Spory dotyczące zamówionych usług należy zgłaszać listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy w ciągu 8 dni roboczych od daty ich wykonania pod rygorem odrzucenia.

Reklamacje z tytułu wad ukrytych należy zgłaszać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania sprzedanego materiału.

Sprzedawca jest wyłącznie uprawniony do uznania roszczeń z tytułu wad ukrytych za uzasadnione. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający ma wybór między obniżeniem ceny a wymianą materiału.

W przypadku widocznej wady lub niezgodności dostarczonego materiału, należycie sprawdzonego i zaakceptowanego przez Sprzedającego, Kupujący może według wyboru Sprzedającego uzyskać bezpłatną wymianę lub zwrot materiału, z wyłączeniem jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Artykuł 13 - Przeniesienie

Z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, umowa i/lub określone w niej prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone w całości ani w części przez Kupującego.

Jeżeli Sprzedający z góry wyraził pisemną zgodę na przeniesienie umowy w imieniu Kupującego, Kupujący będący cesjonariuszem zgadza się zapłacić Sprzedającemu solidarnie ze cedentem wszystkie kwoty należne od cedenta, zleceniodawcy lub pomocnika, z tytułu przeniesionej umowy w dniu, w którym odpowiednie przeniesienie staje się skuteczne.

 

AArtykuł 14 - Jurysdykcja i prawo właściwe

W przypadku sporu zastosowanie ma wyłącznie prawo belgijskie i wyłącznie sądy obszaru Brukseli są właściwe do rozstrzygnięcia sporu.

Wiążący jest wyłącznie tekst w języku niderlandzkim.

bottom of page